Verslag INLOOPAVOND Provincie: Resultaat Planstudie verbeteren verkeersveiligheid thv Oude Molen

Buurtcomité Oude Molen tevreden met inloopavond Planstudie Verkeersveiligheidverbetering Kruispunt Oude Molenweg / Oostermaatsdijk met Holterweg N344.
Op woensdag 7 december j.l. heeft de Provincie Overijssel tijdens een inloopavond in manege 'rt Ruiterkamp de voorkeursvariant  gepresenteerd van de planstudie naar de mogelijkheden voor verbetering van de verkeersveiligheid op de kruising Oude Molenweg/Oostermaatsdijk met de Holterweg. Ruim 60 belangstellenden zijn kennis komen nemen van dit plan dat voorziet in een rotonde op de kruising plus, als consequentie daarvan, een 50 km zone (kom-zone) in Oude Molen.  De plussen en minnen van andere alternatieven zijn tegen elkaar afgewogen en het voorstel  zoals gepresenteerd  blijkt de meest duurzame oplossing die binnen de bestaande  voorwaarden mogelijk is.
Het buurtcomité dat al jaren een dergelijke verbetering bepleit en waarover in de Bathmense Krant meermalen is bericht, is content met de voorkeursvariant. Met alle verkeersdeelnemers is rekening gehouden: fietsers hebben voorrang op de rotonde, vracht- , bus- en landbouwverkeer kunnen de rotonde goed passeren en het autoverkeer  kan doorstromen zonder dat er een substantieel tijdsverlies of ongemak ontstaat. Voor de bewoners heeft de snelheidsverlaging  en de aanpassing van de wegstructuur naar een 50 km bebouwde kom-zone naast de verkeersveiligheidverbetering ook nog voordelen in het kader van bijvoorbeeld  zichtbaarheid van de in- en uitritten aan de Holterweg.
Het merendeel van de belangstellenden was dan ook positief verrast over de gepresenteerde voorkeursvariant. Natuurlijk werden tijdens de inloopavond ook enkele aandachtspunten genoemd en kritische opmerkingen geplaatst. Daarvoor is juist een inloopavond bedoeld. De genoemde punten zullen door de provincie  op hun merites worden beoordeeld en zo mogelijk en nodig  in het plan in- of/en aangepast. De komende maanden wordt het  plan verder uitgewerkt.
Vervolgens zal  het Ontwerp Plan in Hoofdlijnen aan Gedeputeerde Staten voorgelegd worden ter goedkeuring. Deze kan mogelijk in februari/maart 2017 groenlicht geven om het plan ter inzage te leggen. Daarbij kunnen  gedurende zes weken  belanghebbenden nog hun zienswijzen indienen.  Het Ontwerp Plan zal worden aangepast op basis van de zienswijzen, waarna GS een besluit zal nemen over dit plan en de realisatie.  Het streven is om dat nog voor de zomer te doen en als alles meezit kan eind 2017 worden begonnen met de voorbereiding van de realisatie.
 

Gebruikerslogin

Copyright 2012, Buurtvereniging Oude Molen. | login | contact | search