Verkeersveiligheid verbetering N344 thv Oude Molen

verbeteren verkeersveiligheid N344 thv Oude Molen

Stand van zaken: Verbeteren verkeersveiligheid N344 thv Oude Molen.

Inleiding

Voor de, eind 2014 gehouden, ideeënronde van Wij-Deventer (Wijkaanpak) heeft de buurtvereniging huis- aan huis oproepen verspreid om ideeën ter verbetering van de buurt in te zenden. Uiteindelijk zijn er drie ideeën aan Wij-Deventer gepresenteerd op een bijeenkomst op 2 november 2014 in de manege te Bathmen. 

Over de voortgang van het mogelijk belangrijkste project Verbetering verkeersveiligheid N344 thv Oude Molen wordt hieronder regelmatig verslag gedan.

UPdate 06-10-2019: Verbeteren verkeersveiligheid N344 thv Oude Molen
De informatieavond van 18 september in manege 't Ruiterkamp is prima verlopen. Goed geinformeerde medewerkers van provincie en TWW ( Twentse Wegen- en Waterbouw BV) konden de vele geinteresserden antwoorden geven op de meeste vragen. TWW heeft voor alle vragen en verzoeken van de omwonenden een omgevingsmanger aangesteld. Deze heeft de afgelopen weken zeer veel detailwerk per bewoner georganiseerd. Op een akkefietje na met de gemeente deventer over het verkeersbsluit en de aanwijzing van 50 km zone, is dan op 4 oktober het enorme werk van start gegaan. Een impressie van foto's en een filmpje dat TWW maakte van de eerste zaterdag en foto's van de 6e oktoberzijn hier te bekijken : klik hier.

 

UPDATE 31-08-2019: verbeteren  verkeersveiligheid N344 thv Oude Molen
In de afgelopen maanden zijn de voorbereidingen voor de aanleg van de rotonde afgerond. De aanbestedingsprocedure heeft geleid tot een definitieve aannemer ( Twentsche Weg- en Waterbouw BV) . De planning van de aanleg is ook vastgesteld. Zie bij het nieuwsbericht op de website van 31-08-2019 of hieronder.
De werkzaamheden  duren van vrijdag 4 oktober , 19.00 uur tot 14 oktober 06.00 uur (dus twee weekenden en de tussenliggende werkweek).  Tot dinsdag 15 oktober 05.00 uur heeft de aannemer dan nog de tijd om resterende werkzaamheden uit te voeren ( fietspaden afmaken e.d.), die echter geen hinder meer mogen geven voor aurtoverkeer op de Holterweg.
De informatieavond staat gepland voor 18 september van 18.00-19,30 uur in de manege ’t Ruiterkamp’. Op die informatieavond wordt door de aannemer ( Twentse Weg- en Waterbouw BV) informatie gegeven over de dagplanningen en wanneer welke delen van de weg , wanneer precies weer beschikbaar komen voor verkeer. Ook worden de omleidingsroutes en ander verkeersmaatregelen toegelicht. 

 

UPDATE 29-04-2019 : verbeteren  verkeersveiligheid N344 thv Oude Molen
Waarschijnlijk zal in week 41 de rotonde  worden aangelegd. Het hele project zal maar een week duren. Het zal die week wel voor overlast zorgen. Zie verder het verlag hieronder
Verslag  29 april 2019 Up-date project ‘Aanleg rotonde Oude Molen’
Recent hebben we als comité ‘Verbeteren verkeersveiligheid N344 thv Oude Molen’ ( aanwezig waren  Martijn Habermann, John Harleman en Mees Struijs) een gesprek gehad met de hoofduitvoerder/projectleider Provincie  van het ‘project N344-Oude Molen/Groot Onderhoud’ over de voortgang van het project.
Kort samengevat komt het er op neer dat:
1. Het project in de knel dreigde te komen met de werkzaamheden (uitbreiding rijstroken) van Rijkswaterstaat aan de A1. De N344 moet daarvoor gedurende een langere periode beschikbaar blijven als omleidingsroute.
2. Dit zou betekenen, als er geen andere oplossing gevonden zou worden, dat de aanleg van de rotonde weer 1 of 2 jaar zou worden uitgesteld.
3. Dat uitstel voor zowel de Provincie als de gemeente Deventer niet acceptabel was.
4. De de drie partijen een oplossing gevonden hebben om het project toch dit jaar uit te voeren en wel door te gaan werken op een 24-uursbasis. De aanvankelijke 6-8 weken die voor dit project gepland werden  zullen dan beperkt  zijn tot 1 week  met een uitloop in een volgend weekend ( 7 tot max 9 dagen).
5. Daarom nu alles op alles wordt gezet om dit voor elkaar te krijgen, omdat alleen week 41 (is de  week van 7 oktober) nog voor zo’n grote onderhoudsoperatie in aanmerking komt.
6. Consequentie is dat:
a. De Holterweg (N344) vanaf de kruising met de Bathmenseweg tot Holten een week voor alle verkeer wordt afgesloten.
b. Dat er  dag en  nacht gewerkt zal worden aan het onderhoud van de weg en de aanleg van de rotonde.
7. Toegezegd is dat:
a. Geluidsoverlast-veroorzakende werkzaamheden zoveel mogelijk overdag zullen plaatsvinden, dan wel in de nacht op die plekken langs de weg waar niet of nauwelijks bewoning is.
b. De Provincie vooraf met  de bedrijven langs de Holterweg in overleg zal treden hoe deze week zo goed mogelijk overbrugd kan worden.
c. Er half juni ( nb: 15-05-2019 uitgesteld naar eind augustus) een informatieavond  in manege ’t Ruiterkamp zal worden georganiseerd  voor alle belanghebbenden om kennis te nemen van de plannen, de uitvoering, de verkeersomleidingen en zo meer. De datum voor die bijeenkomst wordt binnen enkele dagen vastgelegd en gecommuniceerd.
Hoewel er overlast zal zijn in week 41  hebben we positief op de plannen  gereageerd, omdat de periode van overlast zeer beperkt blijft en uitstel  zeker niet onze voorkeur verdient, integendeel.
Tot zover de grote lijnen van het gesprek.
Mees Struijs

 

Update 17-10-2018: verbeteren verkeersveiligheid N344 thv Oude Molen
Rotonde Oude Molen pas over een jaar klaar!
Was het positief dat afgelopen week de nutsbedrijven de noodzakelijke kabels en leidingen hebben laten verleggen om de rotonde bij Oude Molen in ieder geval mogelijk te maken, blijkt het nu toch nog bijna een jaar te moeten duren voordat de rotonde daadwerkelijk zal zijn gerealiseerd. Was de verwachting vanuit de provincie half september nog 'realisatie start voorjaar 2019' ( zie het gezamenlijk opgestelde persbericht van Provincie en Buurtcomité van 14 september jl , o.a. ook gepubliceerd in de Bathmense Krant ), nu, een paar weken later, deelt de projectleider mee dat het zeker eind zomer 2019 wordt voordat goed en wel aan de aanleg wordt begonnen. De argumenten waarom het nu niet sneller kan, zijn wel duidelijk. Het oude fenomeen 'niets parallel maar alles volgtijdelijk' blijkt opnieuw een snellere realisatie  van de rotonde parten te spelen.
De provincie heeft naar nu blijkt,  nog geen gedetailleerd bestek gemaakt waarop aannemers hun offerte kunnen baseren. Toch merkwaardig als al in juli 2017 het hele plan door de Gedeputeerde Staten is goedgekeurd. Het wachten was op het afronden van de grondaankoop. Er is daarom ook nog geen sprake van een aanbestedingsprocedure en dus  is er ook nog geen naam van de uitvoerend aannemer bekend.
Het technisch bestek kan hopelijk nog wel dit jaar door een ( nog aan te wijzen) ingenieursbureau worden gemaakt. Begin 2019 kan daardoor pas de aanbestedingsprocedure worden gestart. Wanneer die zal worden afgerond is het voorjaar alweer in het land. Na de gunning gaat de aannemer het werk voorbereiden en een uitvoeringsplanning maken. De aannemer stelt  ook de omleidingsroutes voor het verkeer vast. En voordat dat allemaal volgens de procedures is afgerond, zijn we weer een paar maanden verder.
Een andere oorzaak van de vertraging  is het aan elkaar koppelen van dit rotonde/bebouwde kom Oude Molen-project, het groot-onderhoud van de N344 richting Holten en de verbreding van de fietspaden aan de Holterweg richting Deventer. Drie projecten aan dezelfde weg die in totaal 6-8 weken in beslag mogen nemen. Om de verkeershinder zoveel mogelijk te beperken, moeten dus alle drie de onderdelen uitvoeringsklaar zijn voordat zal worden begonnen. Vanuit het buurtcomité is er wel voor gepleit om in de aanbestedingsprocedure aan te geven dat de aanpassingen Oude Molen  als eerste deelproject zal worden opgepakt.
De schatting van de nieuwe projectleiding (projectleider deze maand door de Provincie aangesteld om het plan te realiseren) is dat helaas pas over een jaar van de rotonde gebruik kan worden gemaakt.
 

Update 15-09-2018: verbeteren verkeersveiligheid N344 thv Oude Molen
Aanleg rotonde Oude Molen stap dichterbij

Nadat nu de grondaankopen voor de aanleg van de rotonde bij Oude Molen zijn afgerond, kunnen de volgende voorbereidende werkzaamheden worden gestart. Alles wijst erop dat in het voorjaar van 2019 met de aanleg van de rotonde op de kruising N344 (Holterweg) met de Oude Molenweg/ Oostermaatsdijk kan worden begonnen.
De volgende fase in de komende maanden omvat een kleine bestemmingsplanwijziging die de gemeente Deventer zal begeleiden en het verleggen van een aantal kabels en leidingen ter plekke. De Provincie Overijssel heeft daar met de netbeheerders al afspraken over gemaakt.
Volgens de huidige planning zal in het voorjaar van 2019 naast de aanleg van de rotonde ook groot onderhoud aan N334 vanaf Oude Molen tot Holten plaatsvinden. Het is verder de bedoeling om de verharding van de fietspaden tussen Deventer tot nabij Holten te vervangen. De Provincie Overijssel gaat in het kader van verkeersveiligheid en minder hinder deze werkzaamheden combineren.
Als u recent nog van de huidige kruising gebruik heeft gemaakt, dan zult u gezien hebben dat de piketpaaltjes weer geplaatst zijn. Een goed voorteken zodat, ook al heeft het wat langer geduurddan waarvoor de tijdelijke verkeersmaatregelen bedoeld waren, uiteindelijk Oude Molen over niet al te lange tijd toch verkeersveiliger zal zijn geworden.
Buurtcomité “Verbeteren Verkeersveiligheid N344 thv Oude Molen’

Update 07-04-2018: Verbeteren verkeersveiligheid N344 thv Oude Molen
Er is een bericht ontvangen van de provincie waarin wordt meegedeeld dat het project ‘aanleg van de rotonde Oude Molen ’ nu definitief is gekoppeld aan het groot onderhoud van de N344 en naastliggende fietspaden, dat pas in 2019 zijn beslag krijgen. ( zie project in bruin hieronder).
In de tussentijd moet er nog  i) een afronding komen van de grondaankoop, ii) moet de  gemeente Deventer nog steeds de omgevingsvergunning rondmaken , iii)  tot een 50 km zone besluiten ( op zich geen probleem maar kost de procedurele tijd)  en iv) moeten enkele netbeheerders nog kabels en leidingen verleggen. Die laatsten hebben niet eerder tijd dit te doen dan in het najaar 2018.
Alles bij elkaar wat teleurstellend qua planning, maar ook een stukje meer zekerheid omdat er nu een  planning, projectleider en het project gedefinieerd is. En ook omdat er nu met aannemers over aanbesteding wordt onderhandeld.

Van de kant van het buurtcomite zal geen verder actie worden ondernomen om het project toch nog eerder te realiseren. Die kans dat dat lukt is namelijk nihil. 
HIeronder een omschrijving van het project zoals dat nu gepland is door de Provincie.

projectlocatie N344
De locaties waar de provincie Overijssel de werkzaamheden gaat uitvoeren op de N344 zijn als volgt:
Groot onderhoud hoofdrijbaan, inclusief aanpassing naar bebouwde kom profiel Oude Molen
circa km 56,65 t/m circa km 57,35, Aanleg rotonde Oude Molen circa km 57,15

Groot onderhoud hoofdrijbaan, inclusief verbindingsboog naar de N332
circa km 57,35 t/m km 65,389

Groot onderhoud fietspad links (noordzijde) km 53,531 t/m km 59,110 (mogelijk niet het gehele traject)
Groot onderhoud fietspad rechts (zuidzijde) km 53,531 t/m 59,200
Bovengenoemde locaties zijn ook in deze afbeelding (klik hier) aangegeven.
Groot onderhoud voor de hoofdrijbaan houdt in dat er 1 of 2 asfaltlagen vervangen gaan worden . En de markeringen komen er dan weer nieuw op.Voor groot onderhoud aan de fietspaden wordt nog precies uitgezocht welke stukken er precies aangepakt worden in de bovengenoemde trajecten. In ieder geval worden de slechtste stukken aangepakt.

 
Planning
De verwachte uitvoeringsduur voor het complete project is circa 6-8 weken. Hiervoor wordt de N344 dan gefaseerd afgesloten.Voor de rotonde zijn verleggingen van kabels en leidingen noodzakelijk. Hiervoor is er overleg met de netbeheerders. Zoals het er nu naar uitziet worden de verleggingen uitgevoerd in september/oktober 2018. Eerder is niet mogelijk i.v.m. de diverse te volgen procedures en de planning van de netbeheerders zelf.
Voor de aanleg van de rotonde zelf zijn we afhankelijk van de grondaankoop en de daarna op te starten procedure voor de omgevingsvergunning. We moeten dan ook rekening houden dat het project (behoudens verlegging kabels en leidingen) dit jaar niet in uitvoering komt.

 

Tot zover de update van 7 april 2018
 

 

 

Update 20-11-2017 : verbeteren verkeersveiligheid N344 thv Oude Molen
De laatste maanden is de provincie in gesprek gegaan met de betrokkenen rond de toekomstige rotonde over de noodzakelijke grondaankoop. In een enkel geval zal de procedure wat langer duren vanwege de discussie over de impact van het plan op de woonomgeving. Voor er gestart zal worden, zullen die onderhandelingen afgerond moeten zijn.
Inmiddels is de gemeente Deventer wel begonnen met de stappen die zij moet nemen om de weg vrij te maken voor de rotonde . Een omgevingsvergunning tweede graad is gestart. Deze heeft normaal gesproken een doorlooptijd van ca. 8 weken. Daarnaast moet een raadsbesluit 'wijziging bebouwde kom' aan de raad worden voorgelegd, waarna de provincie een verkeersbesluit 50 km/u kan nemen. De beide laatsten besluiten zijn geen tijdrovende zaken. Dus het wachten is op afronding van de grondaankopen.

Update 17-07-2017 : verbeteren verkeersveiligheid N344 thv Oude Molen
Vanaf 1 mei en dus ook nog na de de inloopavond van 17 mei, was er de mogelijkheid om zienswijzen in te dienen bij de provincie. De buurtcommissie heeft twee zienswijzen (voorstellen tot verbetering van het voorliggende plan) ingediend die te maken hadden met snelheidsremmende maatregelen voordat de bebouwde komzone zou worden ingereden. Op 11 juli j.l. heeft Gedeputeerde Staten het Plan N344 Deventer-Holten,Oude Molen in Hoofdlijnen goedgekeurd. Dat is inclusief de reactienota van de provinciale projectleiding op de zienswijzen die waren ingediend. In totaal zijn er 4 zienswijzen ingediend die  betrekking hadden op extra snelheidsremmende maatregelen ( bij zowel de kruising met Bathmenseweg als bij de nadering van de rotonde) . Verder nog twee die nog te maken hadden met de plaats van de rotonde en een over in- en uitritten. In totaal zeven.
De provincie heeft de verbetervoorstellen gewogen en slechts een paar heel kleine details aangepast (20 m verschuiven van de komgrens richting Deventer) dan wel toegezegd hier bij de uitvoering nog naar te kijken ( in- en uitrit bij Tankstation Te Riele). Binnenkort zal de volledige reactienota kunnen worden gerasadpleegd via de website www.overijssel.nl/thema's/bereikbaar/wegenprojecten/n344-oude-molen/ .  
De provincie gaat nu starten met de uitwerking van het definitieve ontwerp, bestemmingsplanprocedure, en gaat verder met de grondverwerving. Vervolgens wordt het bestek gemaakt en zal daadwerkelijke uitvoering starten. Mits de procedures ( bestemmingsplan en grondverwerving ) in de komende maanden voorspoedig verlopen, zal de uitvoering in 2018 plaatsvinden.

Ondanks het feit dat onze zienswijzen/verbetervoorstellen niet geaccepteerd zijn, lijkt het de commissie wijs om nu wel te accepteren dat het plan zoals dat er nu is en goedgekeurd is door GS, zal worden uitgevoerd. We hebben een hoop bereikt : rotonde met fietsers voorrang, over de hele lengte van Oude Molen een bebouwde kom-50 km traject met herinrichting. Een werkelijke ‘wetenschappelijke onderbouwing ‘ van het feit dat onze zienswijzen een veiliger situatie opleveren zal moeilijk zijn. Dus een juridische actie ondernemen heeft weinig kans van slagen. De buurtcommissie zal daar dan ook vanaf zien..

Update 18-05-2017 : verbeteren verkeersveiligheid N344 thv Oude Molen
Inloopavond plannen rotonde Oude Molen in teken van bepreken van details.
Op 17 mei werd door de provincie in de manege ’t Ruiterkamp een inloopavond georganiseerd rond de plannen voor een rotonde en 50 km-zone bij Oude Molen. De plannen liggen vanaf  1 mei  nu 6 weken ter inzage om belanghebbenden de kans te geven een  verbetering van de plannen ( een z.g. zienswijze) voor te stellen. Op de inloopavond , waar goede belangstelling voor was, werden door de projectmedewerkers  van de provincie op vele terreinen toelichtingen verstrekt. Buurtbewoners en andere belanghebbenden , zoals de Fietsersbond Deventer, gingen diep op de details in. Over een  rotonde op de kruising Oostermaatsdijk/Oude Molenweg met de Holterweg (N344) en de verlaging van de snelheid door een 50km zone in te stellen, zijn er op zich weinig discussies. Maar  het succes zit vaak in de details. Details over ruimte op de rotonde, voorrangsregels, snelheidsremmende werking, inrichting van de weg, de planning en veel meer onderwerpen kwamen aan de orde.
Afhankelijk van de antwoorden zullen er nu ‘zienswijzen’ worden ingediend. Vervolgens worden deze door de provincie beoordeeld en al dan niet gehonoreerd. Als vervolgens ook de nevenactiviteiten die nu lopen of van start gaan zoals de nodige grondaankoop en een beperkte bestemmingsplanwijziging hun beslag hebben gekregen, kan het definitieve plan uitgewerkt gaan worden en na aanbesteding uitgevoerd. Het buurtcomité ‘Verbetering verkeersveiligheid N 344 thv Oude Molen’ hoopt dat toch nog eind 2017 de eerste werkzaamheden kunnen beginnen. Maar of dat realistisch is zal in de komende maanden blijken.
Zienswijzen indienen kan nog tot 15 juni a.s. via het formulier dat onder andere te vinden is op de website van de provincie: www.overijssel.nl/n344-oudemolen. De plannen liggen tot genoemde datum  ter inzage bij het Provinciehuis, het stadhuis Deventer en bij de locatie Bathmen van de gemeente aan de Schoolstraat 6a.

Update 21-04-2017 : verbeteren verkeersveiligheid N344 thv Oude Molen
In hun vergadering van 18 april hebben Gedeputeerde Staten groen licht gegeven om de rotonde op de kruising Oostermaatsdijk/Oude Molenweg met de N344 in een bebouwde kom (50 km) omgeving te gaan realiseren. Het plan komt per 1 mei 6 weken ter inzage en dan kunnen op het plan verbeterpunten z.g zienswijzes worden ingebracht. Ook zal er op woensdag 17 mei van 19.00-20.30 uur een informatieavond in de manege 't Ruiterkanp georganiseerd worden. Ook daar kan men al ter plekke een zienswijze achterlaten door het ter plekke beschikbare formulier in te vullen.
MS

Update 4 april 2017 : verbetering verkeersveiligheid N344 thv Oude Molen
Het is een paar maanden rustig geweest qua informatie over de voortgang van het project. Maar de provincie heeft niet stil gezeten. Weliswaar een maand later dan gepland is het ontwerpplan nu gereed. Dit plan wordt nu voorgelegd aan de Gedeputeerde Staen. Deze vergaderen over twee weken . Na goedkeuring door GS volgt er een persbericht vanuit de provincie en worden de buurtbewoners op de hoogte gesteld. In dat bericht staat dat het ontwerpplan vanaf datum X  ( begin mei) 6 weken ter inzage ligt.
Aanvullend op dit bericht wordt door de provincie nog een informatieavond in de manege georganiseerd. Dat zal gezien de voorbereiding in de tweede week van mei plaatsvinden.
Na de 6 weken hangt het af van  het aantal en de kwaliteit van door belanghebbenden voorgestelde veranderingen (’Zienswijzes’) hoeveel tijd nodig is om tot een definitief plan te komen. Verdere planning hangt mede daarvan af.
Tot zover even een update.
Wordt vervolgd,

Update 8 december 2016 : verbetering verkeersveiligheid N344 thv Oude Molen
Verslag INLOOPAVOND nav eindconclusie Planstudie 
Buurtcomité Oude Molen tevreden met inloopavond Planstudie Verkeersveiligheidverbetering Kruispunt Oude Molenweg / Oostermaatsdijk met Holterweg N344.
Op woensdag 7 december j.l. heeft de Provincie Overijssel tijdens een inloopavond in manege 't Ruiterkamp de voorkeursvariant  gepresenteerd van de planstudie naar de mogelijkheden voor verbetering van de verkeersveiligheid op de kruising Oude Molenweg/Oostermaatsdijk met de Holterweg. Ruim 60 belangstellenden zijn kennis komen nemen van dit plan dat voorziet in een rotonde op de kruising plus, als consequentie daarvan, een 50 km zone (kom-zone) in Oude Molen.  De plussen en minnen van andere alternatieven zijn tegen elkaar afgewogen en het voorstel  zoals gepresenteerd  blijkt de meest duurzame oplossing die binnen de bestaande  voorwaarden mogelijk is.
Het buurtcomité dat al jaren een dergelijke verbetering bepleit en waarover in de Bathmense Krant meermalen is bericht, is content met de voorkeursvariant. Met alle verkeersdeelnemers is rekening gehouden: fietsers hebben voorrang op de rotonde, vracht- , bus- en landbouwverkeer kunnen de rotonde goed passeren en het autoverkeer  kan doorstromen zonder dat er een substantieel tijdsverlies of ongemak ontstaat. Voor de bewoners heeft de snelheidsverlaging  en de aanpassing van de wegstructuur naar een 50 km bebouwde kom-zone naast de verkeersveiligheidverbetering ook nog voordelen in het kader van bijvoorbeeld zichtbaarheid van de in- en uitritten aan de Holterweg.
Het merendeel van de belangstellenden was dan ook positief verrast over de gepresenteerde voorkeursvariant. Natuurlijk werden tijdens de inloopavond ook enkele aandachtspunten genoemd en kritische opmerkingen geplaatst. Daarvoor is juist een inloopavond bedoeld. De genoemde punten zullen door de provincie  op hun merites worden beoordeeld en zo mogelijk en nodig  in het plan in- of/en aangepast. De komende maanden wordt het  plan verder uitgewerkt.
Vervolgens zal  het Ontwerp Plan in Hoofdlijnen aan Gedeputeerde Staten voorgelegd worden ter goedkeuring. Deze kan mogelijk in februari/maart 2017 groenlicht geven om het plan ter inzage te leggen. Daarbij kunnen  gedurende zes weken  belanghebbenden nog hun zienswijzen indienen.  Het Ontwerp Plan zal worden aangepast op basis van de zienswijzen, waarna GS een besluit zal nemen over dit plan en de realisatie.  Het streven is om dat nog voor de zomer te doen en als alles meezit kan eind 2017 worden begonnen met de voorbereiding van de realisatie.
 
MS
 

Update 13 november 2016 : verbetering verkeersveiligheid N344 thv Oude Molen

Tijdelijke maatregel kruising Oude Molenweg/Oostermaatsdijk met N344 afgerond.

De provincie Overijssel heeft de werkzaamheden die horen bij de tijdelijke maatregel voor het verbeteren van de veiligheid op de kruising Oostermaatsdijk/Oude Molenweg met de Holterweg ( N344) vorige week afgerond. Het kruispunt is nu een ‘STOP’-kruispunt, zijn de rijbanen versmald op de zijwegen en worden fietsers beter geleid naar de veiliger oversteekplaatsen. Bovendien worden automobilisten op de Holterweg erop gewezen dat ze een gevaarlijk punt naderen en dat om hier veilig te passeren de snelheid het best teruggebracht 80 km/u naar 50 km/u.
De tijdelijke maatregelen zijn genomen vooruitlopend op een definitieve aanpassing van het kruispunt. Het projectteam van de Provincie dat daar mee bezig is, presenteert de plannen op een voorlichtingsavond op 7 december  in manege ’t Ruiterkamp en wel van 19.00-20.30 uur.
Ieder geïnteresseerde die kennis wil nemen van de plannen is van harte welkom.
Het buurtcomité is blij dat de tijdelijke maatregel nu uitgevoerd is en ook dat er binnen een paar weken  een voorstel voor een nog duurzamere oplossing op tafel ligt. Het plan zal op zijn vroegst pas in de tweede helft van 2017 worden uitgevoerd omdat er nog tal van procedures moeten worden doorlopen voordat er een definitieve aanbesteding kan plaatsvinden.

Update 4 november 2016 : Verbetering verkeersveiligheid N344 thv Oude Molen
De start van hetweede deel van de tijdelijke maatregelen start 8 november t.w. het plakken van de strippen op Oude Molenweg en Oostermaatsdijk en plaatsen van de borden 'gevaarlijke kruising', en 'veilige snelheid 50 km' op de Holterweg
Hoewel er nog geen definitieve plannen  zijn gepubliceerd is de informatieavond over de voorstellen toch al wel gepland. Die  wordt gehouden op woensdag 7 december van 19.00 - 20.30 uur in de manege 'T Ruiterkamp. Iedereen is van harte welkom.

UPDATE 23 oktober 2016: Verbetering verkeersveiligheid N344 thv Oude Molen
De tijdelijke maatgregelen zijn tot op heden nog niet allemaal gerealiseerd. De plakstroken op oostermaatsdijk en Oude Molenweg en de borden op de Holterweg ("gevaarlijk kruispunt' en 'veilige snelheid 50' worden half november geplaatst. De langere levertijd van de artikelen is de reden van de vertraging.
Ook is nu het gerenommeerde verkeertechnisch ingenieursbureau ( RHDHV) begonnen met de analyse van de verkeerssituatie. (verkeerstellingen, video-opnames, etc) De alternatieve oplossingen worden getoetst aan de uitkomsten van de analyse om te zien of er met zo'n maatregel dan een afdoende oplossing voor de uit de analyse gebleken problematiek ontstaan kan.
De klankbordgroep wordt 17 november bijgepraat. dan wordt ook een datum bepaald voor een informatieavond voor alle belangstellenden en belanghebbenden. Deze zal naar verwachting in de erste helft van december georganiseerd worden. Aankondigingen worden wijd verspreid, natuurlijk ook in de Bathmense krant.
 

UPDATE 1 oktober 2016: Verbetering verkeersveiligheid N344 thv Oude Molen
Op 29 september zijn de tijdelijke werkzaamheden begonnen. In de onderstaande tekst, die ook in de Bathmense Krant van 4 oktober verschijnt wordt de huidige situatie van de tijdelijke werkzaamheden kort weergegegeven.
De planstudie zelf is ook in volle gang. De klankbordgroep van het buurtcomite ( Nicole Hofman- plaatselijk belang Okkenbroek- en Mees Struijs -buurtschap Oude Molen) worden over 1,5 week voor de eerste keer geraadpleegd over de verdere opzet en uitwerking van de alternatieven
 
Tekst Bathmense Krant 4 oktober 2016
Kruising Oostermaatsdijk/Oude Molenweg: Werk in uitvoering sinds 29 september 

Afgelopen week is de provincie gestart met de uitvoering van een  tijdelijke maatregel  ter verbetering van de verkeersveiligheid op de kruising Oostermaatsdijk/Oude Molenweg met de Holterweg. In eerste instantie is nu het kruispunt als een ‘STOP’kruispunt aangelegd. Dit om verkeersdeelnemers extra attent te maken op dit gevaarlijke kruispunt. Ook zijn al borden geplaatst om fietsers te wijzen op een veiliger oversteek van de Holterweg via de verkeersgeleiders.
Komende weken worden nog verhoogde plakstroken aangelegd en op de Holterweg borden geplaatst met ‘gevaarlijke kruising’ en  ‘veilige snelheid 50’.  De verhoogde plakstreken moeten ervoor zorgen dat het overzicht behouden blijft voor alle weggebruikers . Nu is er nog zoveel ruimte dat het gemotoriseerd verkeer met twee of drie naast elkaar probeert de Holterweg op te komen en daarmee elkaar het uitzicht ontneemt. Na het plaatsen van de stroken zullen de auto’s één voor één het kruispunt benaderen.
Na de tijdelijke maatregel volgt een definitieve. Deze zal , na de reeds gestarte planstudie, als concept eind van dit jaar gepubliceerd worden.
Meer weten en volgen van up-dates? Zie de website van de Buurtvereniging Oude Molen : http://buurtvereniging.oudemolen.net/nieuws 
Namens Buurtcomite ‘Verbeteren Verkeersveilighheid N344 Holterweg thv Oude Molen’
Mees Struijs

 

UPDATE 27 september 2016: Verbetering verkeersveiligheid N344 thv Oude Molen
In navolging van de update van 23 september  kunnen we nu aangeven welke maatregelen exact uitgevoerd zullen gaan worden. De onderstaande werkzaamheden zijn bedoeld als tijdeljke maatregel. De werkzaamheden zullen komende vrijdag (29 september) starten.
De volgende zaken worden gerealiseerd:
1.       Versmallen profiel zijwegen dmv het plakken van banden;
2.       Inrichten STOP kruising;
3.       Op de hoofdrijbaan mottoborden met “Gevaarlijke kruising” ”Veilige snelheid 50”.
4.        Plaatsing van de banden als bedoeld onder 1 zodanig dat de fietsers beter worden geleid naar de doorsteken
Toelichting
1.       Deze banden worden geplaatst op de rechterrijstrook van de Oostermaatsdijk en de Oude Molenweg. Doel hiervan is dat het verkeer zich achter elkaar en netter opstelt bij het oprijden van de hoofdrijbaan. Daarmee wordt de situatie overzichtelijker en verkeersveiliger. Voor de volledigheid de linkerrijstroken worden niet versmald.
2.       Aangezien de meeste ongevallen voorrangsongevallen zijn, is het  van belang om het verkeer vanuit de zijweg beter te attenderen op het naderen van een voorrangsweg. Daartoe zullen we de kruising inrichten als stop kruising, d.w.z. stopstrepen met stopbord op de zijwegen. 
3.       Op de hoofdrijbaan willen we de attentie van het verkeer verhogen: we willen de bestuurders attenderen op een gevaarlijke kruising middels een mottobord, zoals dat in het verleden ook in  Drenthe is gebruikt (rode stip met kegel) en opschrift in de trant van  “Gevaarlijke kruising”. En aanvullend op het mottobord zal  een tekst geplaatst worden met “Veilige snelheid 50”.
4.      Een verplichting om gebruik te maken van de doorsteek in de middengeleiding is nu moeilijk realiseerbaar. Daarom is nu gekozen om de banden zo te leggen dat de fietsers 'verleid' worden eerst rechtsaf te slaan en  over te steken bij de middengeleiding.
 
De tijdelijke maatregelen blijven van kracht tot de definitieve oplossing er is. Het is het resultaat van de (plan)studie, zoals eerder aangegeven,  naar het beste alternatief.  Het voorlopig ontwerp zal  eind van dit jaar klaar zijn. De realisatie zal, doordat alle procedures  eerst moeten worden doorlopen en voorbereidingen moeten worden georganiseerd, hopelijk in de tweede helft van 2017 zijn beslag krijgen.
 

UPDATE 23 september 2016: Verbetering verkeersveiligheid N344 thv Oude Molen
Op 22 september is de aftrap verricht voor de planstudie die moet leiden tot een duurzame verbetering van de veiligheid vooral op het kruispunt van de Holterweg N344 met de Oostermaatsdijk/Oude Molenweg. Omdat het komen tot een plan en de procedures daarna tot realisatie nog minimaal een jaar in beslag zullen nemen, worden er de komende weken op en nabij het kruispunt tijdelijke maatregelen ingevoerd waardoor het kruispunt overzichtelijker wordt en de weggebruikers  geattendeerd worden op het feit dat dit een gevaarlijke kruising is. Zie verder het artikeltje hieronder dat komende week in de bathmense krant zal worden gepubliceerd.
Op 21 september heeft Mees Struijs nog een pleidooi gehouden voor verbetering van de veiligheid op het kruispunt en nogmaals aangedrongen op snelheidsbeperkende maatregelen door in te spreken op de Commissievergadering Verkeer en Vervoer van de Provinciale Staten https://overijssel.notubiz.nl/vergadering/317122/Verkeer%20en%20vervoer%...
Artikel Bathmense Krant

Planstudie  Verbetering Verkeersveiligheid kruispunt Oostermaatsdijk/Oude Molenweg met Holterweg ( N344) van start.
Afgelopen donderdag 22 september is het officiële startschot gegeven voor de eerder al aangekondigde planstudie naar verbetering van de verkeersveiligheid op de Holterweg ( N344) bij Oude Molen en in het bijzonder voor het kruispunt met de Oude Molenweg/Oostermaatsdijk. In een vergadering waarbij vertegenwoordigers van de Provincie Overijssel, de Politie, de gemeente Deventer en het Buurtcomité werd de aftrap verricht door de projectleider Ingrid Lammers  ( provincie Overijssel). Ook werd een toelichting gegeven op de manier van uitvoering en een ambitieuze planning meegedeeld. In de komende maanden worden dus de mogelijke alternatieven voor aanpassing van het kruispunt op een rijtje gezet en afgewogen, zodat er eind november 2016 een  voorlopig plan op tafel ligt. Het uitvoerende projectteam wordt o.a ondersteund door een klankbordgroep waarvan, vanuit  het buurtcomité, Nicole Hofman ( in het buurtcomité namens PB  Okkenbroek) en Mees Struijs ( penvoerder buurtcomité) deel  uitmaken. Een onderdeel van de procedure is een algemene informatieavond die eind november zal worden georganiseerd en waar iedere belangstellende kennis kan nemen van het conceptplan en mogelijk nog aspecten kan toevoegen die misschien onvoldoende aandacht hebben gekregen. Als daarna het  voorlopig plan definitief is, volgt de formele procedure,  die de eerste helft van 2017 in beslag zal nemen. De vergadering hoopte dat in die procedure niet teveel vertragingen optreden en  de aanbesteding in de zomer van 2017 kan plaatsvinden. Die ambitie is er , zeker bij het projectteam.  Immers het zou mooi zijn als het plan dan nog in de tweede helft van 2017 zou kunnen worden gerealiseerd.
Maar het kruispunt blijft tot die tijd niet onveranderd gevaarlijk. Tot de realisatie van het definitieve plan  worden er op en rond het kruispunt enkele voorlopige maatregelen doorgevoerd. In de genoemde bijeenkomst is een pakket van maatregelen besproken waar de Provincie nu een definitief voorlopige maatregel uit gaat destilleren. Dat plan wordt vervolgens in de komende weken gerealiseerd.  De gebruikers van het kruispunt zullen het de komende weken gaan ervaren.

 

UPDATE 16 september 2016: Verbetering verkeersveiligheid N344 thv Oude Molen
Een aantal acties die in de update van 5 september staan vermeld hebben al resultaat opgeleverd
1) Planstudie : Het projectteam is inmiddels samengesteld ( provincie, gemeente en vertegenwoordiger verkeersdeskundig ingenieursburau) en de startbijeenkomst is vastgesteld op 22 september a.s. daarbij zal ook het comite aanwezig zijn. daarna gaat het projectteam aan het werk en zullen er twee vertegenwoordigers van het comite als klankbordgroepje  geraadpleegd kunnen worden door het team als nodig.
2) De Voorlopige Maatregel: Ook daar zijn de afgelopen 1,5 week gesprekken geweest tussen Gemeente, Provincie en Politie. De politie benadrukt vooral de handhaafbaarheid van een maatregel. Vandaag of morgen wordt definitief besloten wat er exact gaat gebeuren om nu al (zeker tot de conclusie van de planstudie bekend is) de veiligheid te verbeteren.
Als  de onder 1 en 2 genoemde activiteiten inderdaad worden doorgevoerd is er geen ludieke actie, om meer aandacht te krijgen, meer nodig.
wordt vervolgd.

UPDATE  5 september 2016:  Verbetering verkeersveiligheid N344 thv Oude Molen

Helaas is er op 23 augustus op het gevaarlijke kruispunt (van Oostermaatsdijk/Oude Molenweg en de N344) weer een ernstig ongeval gebeurd met dodelijke afloop.  Het comité is daarmee ook weer met de neus op de feiten gedrukt, zeker omdat het project zich nu al 1,5 jaar voortsleept.
Tijdens de laatste bijeenkomst zijn er dan ook weer meer acties afgesproken die direct worden uitgevoerd of voorbereid:
1. Organiseren van actie in buurt op korte termijn
2. Benaderen betrokken afdeling(en) binnen gemeente Deventer
3. Contacten zoeken met Gedeputeerde de heer Boerman en de wethouder mevr Grijsen ( Doel : tijdelijke maatregel snelheidsbeperking)
4. Via Gedeputeerde mevr. May (De plaatsvervanger bij afwezigheid van Boerman) de aandacht bij Boerman stimuleren.
5. Communiceren met Portefeuillehouder verkeer gemeente Deventer mevr. Grijsen, wethouder Plattelandsontwikkeling Rorink ( doorPlaatselijk Belang Lettele), en  via de wijkwethouder Buitengebied dhr Heidema.
6. Link met informatie over kruispunt op www.oudemolen.net plaatsen op de website van Lettele
7. Blijvend druk zetten op ambtenaren Provincie
8. De pers Stentor/Bathmense Krant opzoeken als punt 1 concreet wordt.
9. Indien kosten moeten worden gemaakt dan geld vragen aan bestuur Buurtvereniging Oude Molen of/en verzoek indienen bij Wij-Deventer Johannes Vermeulen.
Resultaat tot nu toe is wel dat de heer Boerman per direct een projectleider heeft benoemd voor de planstudie en nog deze maand de projectgroep aan het werk gaat. Voor het resultaat er is zullen weer enkele maanden voorbij zijn. Om toch nu al meer veiligheid in de buurtschap Oude Molen en zeker ter hoogte van de betreffende kruising te bewerkstelligen wordt nu nadrukkelijk gestreefd naar een voorlopige maatregel. Voorlopig zolang het onderzoek en de uitvoering van de uitkomst vergt. Een specifieke maatregel die op korte termijn mogelijk moet zijn is een snelheidsbeperkende maatregel. Nu nog mogen de weggebruikers kruispunten en de bebouwing van Oude Molen voorbijzoeven met 80 km/uur.
Zowel de provincie als de gemeente hebben verzoeken om tot zo’n maatregel te komen inmiddels toegestuurd gekregen. Op 5 september hebben we bericht gekregen dat er een ambtelijke werkgroep nu aan het bestuderen is,  welke voorlopige maatregel effectief en snel kan worden ingevoerd. Bij dit ambtenarenoverleg zijn vertegenwoordigers van Provincie, Gemeente en Politie aanwezig.
 
wordt vervolgd

UPDATE augustus 2016: Verbetering verkeersveiligheid N344/Holterweg thv Oude Molen
Hieronder de stand van zaken per 1 augustus 2016 
In  januari 2016 werd ( zie hieronder) uitgebreid geinformeerd over de op stapel staande studie naar de mogelijkheden om de verkeersveiligheid van de kruising Oude Molenweg/Oostermaatsdijk met de N344/Holterweg te verbeteren.
Intussen zijn we ruim een half jaar verder en kunnen gelukkig nu melden dat de planstudie er definitief gaat komen. Wij zijn het oorspronkelijk buurtcomité ‘Verbeteren Verkeersveiligheid N344 thv Oude Molen’ dat in de loop van dit jaar aangevuld werd met vertegenwoordigers van het Dorpsplatform Bathmen, Plaatselijk Belang Lettele/ Linde/ Oude Molen en Plaatselijk Belang Okkenbroek. Deze brede ondersteuning is zeer belangrijk omdat het voor zowel de Provincie als de Gemeente duidelijk werd dat met zo’n draagvlak er sprake moest zijn van een belangrijk knelpunt dat prioriteit moest krijgen.
Op meerdere manieren en plekken is in de afgelopen maanden door het comité aandacht gevraagd en ook gekregen voor de genoemde problematiek. De goede samenwerking met de betrokken ambtenaren van Provincie, Gemeente en Politie resulteerde in een voorstel tot deze planstudie, die nu dan ook definitief uitgevoerd zal gaan worden. Omdat de scope van de oplossing naar verwachting geen grootschalige reconstructie of rondwegen zal betekenen, zal ook de financiering van de uitvoering geen groot obstakel vormen.
De planstudie zet de alternatieven voor het verbeteren van de verkeersveiligheid op het kruispunt Oostermaatsdijk/Oude Molenweg met de N344/Holterweg op een rij met alle pro’s en contra’s (waaronder gevolgen voor omgeving en doorstroming). Er wordt daarbij niet alleen rekening gehouden met de verkeerstechnische maatregelen maar ook met de omgevingsfactoren (omgeving = woonomgeving van de aan- en omwonenden) zoals mogelijke geluidsoverlast, verhoogde last van uitlaatgassen/fijnstof, e.d.
Daar de N344/Holterweg een provinciale weg is, zal de Provincie de opdracht verstrekken via  de Eenheid Wegen en Kanalen. Zodra deze afdeling de opdracht heeft, zorgen zij dat er een projectleider komt, die aan de slag gaat met het opstellen van een projectplan. Hij/Zij zal een projectstructuur opzetten waarbij  mogelijk ook het Buurtcomité en andere belanghebbenden gevraagd wordt deel te nemen aan een klankbordgroep. Ook zal er mogelijk een inloopavond georganiseerd worden waarbij individuele ideeën of belangen ook nog naar voren gebracht kunnen worden. Als eindconclusie van het project volgt er dan één plan voor het verbeteren van de verkeersveiligheid op dit kruispunt.
Na de zomervakantie zal het project, de planstudie van start gaan. Voor einde dit jaar zal deze dan afgerond zijn en de verbetering in 2017 geïmplementeerd kunnen worden. De financiële middelen voor de realisatie zijn beschikbaar en zullen komen uit een extra budget van 8 miljoen euro dat gemoeid is met de ‘Beleidsimpuls Verkeersveiligheid’ dat door gedeputeerde Staten begin juni is goedgekeurd en door Provinciale Staten in september zal worden bekrachtigd.
Wij blijven u op de hoogte houden.
namens Buurtcomite Verbeteren Verkeersveiligheid N344 thv Oude Molen
Mees Struijs

EERDERE UPDATES

UPDATE Januari 2016
De toezeggingen zoals afgesproken in de bijeenkomst met de provincie op 14 oktober 2015 (zie update oktober 2015 hieronder) beginnen gestalte te krijgen. Het buurtcomite wordt uitgenodigd aanvullingen te doen op de factsheet zoals die voor het kruispunt Oostermaatsdijk/Oude Molen is opgesteld als deel van de projectopdracht om te komen tot een planstudie. In een bijeenkomst van het buurtcomite van 5 januari zijn de aanvullingen besproken en worden binnenkort toegestuurd aan de provincie. De Gedeputeerde Staten moeten daar dan juni 2016 toestemming voor geven zodat de studie naar de meest duurzame oplossing nog dit jaar kan worden uitgevoerd. Afhankelijk van de oplossing en de kosten zal dan  tot uitvoering kunnen worden overgegaan in 2017 of 2018 (als groot onderhoud op dit weggedeelte is gepland). 
Naart het buurtcomite doen ook de politie en de gemeente deventer mee aan de definiering van de planstudie
ACTIEPLAN en PLANNING  
Wat wie wanneer
1 Voorbereiding Fiche, afstemming en vooroverleg       Provincie, gemeente, stakeholders                                      februari/maart 2016
2 Voorstel Plansudie en goedkeuring                                 Gedeputeerde Staten Provincie                                             april/mei  2016
3 Uitvoering planstudie                                                           Provincie + gemeente                                                               mei-nov.  2016
a. integraal onderzoek                                                             Provincie + gemeente                                                               mei-sept 2016
b. Inventariseren wensen  omgeving                                   Provincie + buurtcomite                                                           mei-juni  2016
c Schetsontwerp + raming maken                                       Provincie + gemeente                                                                sept-okt  2016
4 Besluitvorming definitief ontwerp                                     Provincie                                                                                      nov-dec 2016
5 Uitvoering                                                                                Provincie en gemeente                                                                      2017

Update oktober 2015 
Project 1 : Veiligheidsverbeterende maatregelen Holterweg N344
Op 14 oktober heeft het buurtcomite een vervolggesprek gehad met de vertegenwoordigers van de provincie. In het verslag hierna van dit gesprek kunt u lezen dat er voortgang wordt bereikt. Iedereen erkent dat het kruispunt van de Holterweg met Oostermaatsdijk/Oude Molenweg een gevaarlijk kruispunt is ( in top 10 van de provincie) en dat er een duurzame oplossing moet komen. Eerst de juiste oplossing bedenken dan pas praten over de beschikbare middelen

Onderwerp: project Verbeteren Verkeersveiligheid
kruisingen N344 Oude Molen.

Betreft : Kort verslag Voortgangsbespreking met Provincie Overijssel
Datum: 14 oktober 2015.

Aanwezig :
Projectgroep Buurtcomite Oude Molen : Jan Spikker, Yvonne Harleman, Mees Struijs
Provincie Overijssel : Ingrid Lammers (Eenheid Wegen en Kanalen-Accountmanager beheer infrastructuur ) en Kim Wolterink (Eenheid Ruimte en Bereikbaarheid - Team Beleidsvorming & -programmering)

A Inleiding
Naar aanleiding van de brieven die door het buurtcomité zijn geschreven aan de provincie GS en PS en de Gemeente Deventer en het feit dat Oude Molen zich had aangemeld voor een pilot project zoals in het Koersdocument ‘Verkeersveiligheidsaanpak Overijssel van Maart 2015’ wordt voorgesteld, is dit voortgangsgesprek georganiseerd. Verbetering van verkeersveiligheid is het beste te bereiken met een totaalaanpak volgens de principes van duurzaam veilig. Dus op een manier dat verbetering van infrastructuur en bereikbaarheid, voorlichting en gedragsbeïnvloeding, en verkeershandhaving hand in hand gaan.
De regio Deventer, Raalte, Olst is als één van de pilot regio’s aangewezen en dus kan ook het probleem van de kruisingen bij Oude Molen verder worden opgestart met de duurzaam veilig methode. Het buurtcomité ‘Verbeteren verkeersveiligheid N344 Oude Molen’ past daar precies bij.

B Methode
Voor het einde van 2015 moet er voor de pilot regio een projectvoorstel liggen bij Gedeputeerde Staten. Dit voorstel bestaat uit een set van projectbladen waarin de plannen voor verdere studie worden aangegeven. Gedeputeerde Staten beslist dan welke planstudies kunnen worden uitgevoerd binnen het beschikbare budget. Of dan ook nog een besluit van Provinciale Staten moet worden afgewacht, is afhankelijk van de politieke mogelijkheden. Voor de gekozen projecten worden vervolgens projectleiders benoemd die het plan vervolgens tot in detail moeten uitwerken (tijdsbestek 0,5 tot 1 jaar). Daarna kan, als de financiële middelen er zijn, de uitvoering plaatsvinden.
Voor elk project geldt dat uitvoering dan in 2017 mogelijk zou kunnen worden.

C Inhoud
Inhoudelijk waren de gesprekspartners het eens over:
• Het feit dat we ons zullen concentreren op het kruispunt Oostermaatsdijk/Oude Molenweg met de Holterweg N344. Dit kruispunt staat in de top-tien van meest gevaarlijke kruispunten van de Provincie Overijssel. De kruispunten met Bathmenseweg en met de Spitdijk zijn niet meer de focus. Bij een oplossing voor eerstgenoemde kruising kan de kruising met de Bathmenseweg daar nog wel voordeel van krijgen.
• Het idee dat alle mogelijke ideeën voor oplossingen ( van wegverlegging tot snelheidsbeperking ) moeten worden besproken. Immers als een idee niet haalbaar wordt geacht, moeten wel de juiste argumenten voorhanden zijn.
• De ‘voor en tegen’ s van elke oplossing zullen worden afgewogen tegen de kosten.
• Het uiteindelijke plan gaat in samenwerking met Gemeente Deventer en Politie vorm zal krijgen.
• Het buurtcomité krijgt in november de projectbladen om inhoudelijk aan te vullen en/of mogelijk een vervolggesprek met alle betrokkenen te organiseren.
• Een eventuele oplossing het best tegelijk zou kunnen worden uitgevoerd met gepland groot onderhoud.

Conclusie:
De wijze waarop de problematiek nu wordt aangepakt door de provincie geeft vertrouwen bij het buurtcomité in een mogelijk goede afloop. Geaccepteerd wordt dat eea iets langer duurt dan dat een ogenschijnlijk eenvoudige oplossing als bijvoorbeeld een snelheidsbeperking tot 50 of 60 km/uur zou kunnen worden ingevoerd.
Wordt vervolgd.

Namens buurtcomité verbeteren verkeersveiligheid N344 Oude Molen
Mees Struijs

 
Project 3: Verbetering zicht Bathmenseweg/Beukenlaantje
Er is uiteindelijk voor gekozen om de ingang va het fietspad aan de manegekant duidelijker aan te geven dmv reflectorpaaltjes. Tegelijk kunnen dan een paar paaltjes gebruikt worden om te voorkomen dat parkerende auto's het fietspad beschadigen of blokkeren. Vijftien paaltjes zijn geleverd. De buurtvereniging zal ze binnenkort zelf plaatsen. Zie bij verslagen met foto's.
Tot zover de update per 18 oktober 2014
 

maart 2015  

Project 1:  Veiligheid verbeterende maatregelen Holterweg/N344
Om dit project te starten is er in december/januari  een buurtcomité/projectgroep gevormd die zich met deze problematiek gaat bezighouden. De projectgroep bestaat uit: Bart en Silvia Spikker-Zomer, John en Yvonne Harleman-Holterman, Martijn Habermann, Jan Spikker en Mees Struijs.
Vervolgens is in samenspraak met Wij-Deventer een bijeenkomst georganiseerd waarbij alle belanghebbenden en of partijen uitgenodigd zijn. Het betreft de provincie Overijssel (als eigenaar en beheerder van de weg), de gemeente Deventer ( als beheerder en eigenaar van de op de Holterweg uitkomende openbare wegen) en de politie.
Op 17 maart is deze bijeenkomst in restaurant China gehouden en zijn er de haalbaarheid van plannen op de korte termijn als de lange termijnoplossingen besproken. Kort samengevat met de volgende uitkomsten:
• Alle betrokkenen erkennen de verkeersonveiligheid op de twee kruispunten in Oude Molen ( Holterweg met Oostermaatsdijk/Oude Molenweg en Bathmenseweg) . De politiestatistieken toonden aan dat sprake is van echt de top van gevaarlijke kruisingen in Zuid Salland. Hieraan moet toegevoegd worden de kruising van de Holterweg en Spitdijk, waar nog wat meer ongelukken gebeuren dan in Oude Molen.
• Door alle aanwezigen werd erkend dat de middengeleiders, voorsorteerstroken e.d. die een paar jaar geleden zijn aangelegd niet het beoogde doel hebben bereikt. Het aantal ongevallen is daardoor niet gedaald. Mede door de algemene toename van het verkeer en nog extra versterkt door het toenemnd aantal files op de A1, waardoor veel sluipverkeer naar Deventer de provinciale weg opzoekt.
• De discussie over een korte termijnmaatregel door een snelheidsbeperking in te voeren viel op zich wel in goede aarde, maar deskundigen van de drie ambtelijke organisaties betwijfelden of hiermee een echte oplossing zal worden bereikt. Als je een 60 km zone geloofwaardig wil maken dan moet de uitvoering van de weg aangepast worden. Daarbij kwam dat de Holterweg een ‘doorstroomweg’ in provinciaal beleid is en de politie vervolgens een extra/ander handhavingsbeleid zou moeten gaan organiseren.
• Voordat er nu verder gedacht wordt over structurele, duurzame oplossingen is het nodig de totale situatie in kaart te brengen. Immers oplossingen met rotonde, verkeerslichten oid geven een groot aantal extra problematieken rond beschikbaarheid van de nodige ruimte, geluidsoverlast omwonenden en dergelijke. Vandaar dat besloten is om het College van Gedeputeerde Staten te vragen om een bestuurlijke opdracht te geven binnen de provincie dan wel aan een bureau. De opdracht moet leiden tot de beste oplossing. Daarna moet de politiek nog een budget beschikbaar stellen om tot uitvoering over te kunnen gaan.
• Het enige dat op korte termijn nog wel mogelijk is is:
o  het aanpassen van de belijning bij het groot onderhoud aan de Holterweg, dat binnenkort tussen de kruising Bathmenseweg en spoorwegovergang  zal gaan starten.
o En de snelheidscontrole/handhaving op snelheid te verplaatsen naar dichter bij de kruisingen. In de vergadering was er namelijk nog enige onduidelijkheid of het verkeer wel met een bovengemiddelde snelheid Oude Molen passeert.
Het verzoek aan gedeputeerde Staten is op 25 maart verzonden. Door de provinciale Statenverkiezingen en de op dit moment (28 april) nog gaande zijnde collegevorming en coalitiebeprekingen, zullen we nog even op de benoeming van de nieuwe gedeputeerde moeten wachten voor er antwoord komt. Dan zal wel eind mei worden.
Ook aan diverse andere belanghebbenden is de brief als kopie verzonden. Het buurtcomité krijgt van alle kanten steun voor het oppakken van de problematiek en de manier van aanpak. Zo is er een reactie van burgemeester Heidema en heeft Plaatselijk Belang Lettele, Linde, Oude Molen ook volledige support toegezegd.
De verzonden brief kunt u hier lezen.
Bij de eerder genoemd gepresenteerde ideeën ( project  2) behoorde ook het fietspad Oostermaatsdijk. De fietsproblematiek rond de kruisingen wordt meegenomen in het gevraagde onderzoek.
Wordt vervolgd.
Project 3 : Verbetering zicht Bathmenseweg/Beukenlaantje
Het idee om een aantal lantaarnpalen te verplaatsen zodat de ingangen van de fietspaden duidelijker zichtbaar werden, wordt niet door de gemeente omarmd. Over de contacten daarover met de gemeentelijke diensten is de buurtvereniging niet erg tevreden. Om te voorkomen dat er tegen een bierkaai wordt gevochten, hebben we besloten akkoord te gaan met het idee om te kijken in hoeverre extra reflectoren ook het zicht kunnen verbeteren. Het overleg daarover is nog gaande.

Project 4: Aanschaf hesjes en lantaarn+ kegels voor assistentie bij ongelukken in de avond.
Dit project is vrijwel zonder discussie gehonoreerd. Inmiddels zijn de materialen aangeschaft en zullen worden beheerd door de fam Harleman. Naast de eerste hulp bij ongevallen kunnen deze spullen natuurlijk ook gebruikt worden bij schemer-avondactiviteiten rond de molen of op andere plekken waar verkeersregeling vereist is.

Zodra er meer nieuws is over de projecten 1 en 3 dan kunt u dit op deze pagina lezen.  Opmerkingen en vragen kunt u altijd kwijt bij een van de leden van het buurtcomité ( zie boven)
MS
4-4-2015

Gebruikerslogin

Copyright 2012, Buurtvereniging Oude Molen. | login | contact | search